Аналітична довідка директора Братського ПТУ №17 за звітний період.

Звіт директора

професійно-технічного училища № 17

Савченко Галиною Григорівною

за звітний період 2011-2016 роки

Професійно-технічне училище № 17 є Державним професійно-технічним закладом ІІ атестаційного рівня, працює у відповідності до вимог «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ», на підставі якого складено річний план роботи училища.

Річні плани роботи училища за три останні навчальні роки: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 н. р. розроблені відповідно до всіх напрямків діяльності закладу освіти та актуальних проблем, над якими працював педагогічний колектив у відповідні навчальні роки. Від 08.07.2014 р. рішенням Акредитаційної комісії училище визнано атестованим терміном на 10 років (свідоцтво про атестацію серія РД №040271).

ПТУ-17 проводить підготовку кваліфікованих робітників, перепідготовку, підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії серія АВ№527338, виданої Міністерством освіти і науки України 03.10.2014 р. за спеціальностями:

- 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А 1»)

- 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

- 5122 Кухар

- 6123 Бджоляр

- 8331 Тракторист

- 7133 Штукатур

- 7132 Лицювальник – плиточник

- 7212 Електрогазозварник

- 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

- 7436 Швачка

- 7433 Кравець

- 7231.2 Слюсар з ремонту автомобілів

Училище забезпечене основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності: навчальними планами; навчальними програмами; поурочно-тематичними планами, виробничого навчання на місяць; планами навчально-виробничої діяльності на квартал; планами уроків; переліками навчально-виробничих робіт з професій на семестр; розкладом занять.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації. Робочі навчальні плани з усіх професій погоджені із навчально-методичним центром ПТО та затверджені департаментом освіти і науки облдержадміністрації. Робочі навчальні програми з предметів професійно-теоретичної підготовки враховують зміни у відповідних галузяхвиробництва, регіональний компонент, розроблені згідно Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №947 від 13.10.2010 р. та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. №24, Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ №419.

Поурочно-тематичні плани, плани уроків теоретичного та виробничого навчання відповідають вимогам робочих навчальних планів та програм. З метою забезпечення правильної організації лабораторно-практичних занять викладачами розроблені інструкційно-технологічні карти.

Переліки навчально-виробничих робіт з кожної професії складені на кожний етап навчання відповідно до програм виробничого навчання та затверджені в установленому порядку. Для всіх навчально-виробничих робіт розроблена технічна документація (креслення, інструкційні та технологічні карти тощо).

Плани виробничого навчання для кожної групи з усіх професій складені, відповідають робочим навчальним планам і програмам виробничого навчання, переліку навчально-виробничих робіт. Графіки переміщення учнів за робочими місцями та індивідуального навчання водіння розроблені відповідно до чинних вимог. Для професій сільськогосподарського профілю плани виробничого навчання відповідають періодам виконання сільськогосподарських робіт і коригуються з урахуванням природних умов.

План навчально-виробничої діяльності училища розроблений поквартально на основі програм виробничого навчання, переліку робіт відповідного тарифного розряду, фонду навчального часу на виконання виробничих завдань.

Всі плани реальні, обґрунтовані і відповідають нормативним вимогам, затверджені директором училища.

Розклад занять складається заступником з НВР, відповідає нормативним вимогам та погоджується з головою профкому і затверджується директором училища. Заняття в училищі проводяться в одну зміну. Чергування занять теоретичного та виробничого навчання заплановано згідно з графіком навчального процесу, тижневе навантаження не перевищує - 36 годин на тиждень. Розклад стабільний, заміни уроків робляться з поважних причин, які фіксуються в книзі замін уроків.

Курс теоретичного навчання відбувається у кабінетах, які мають відповідне оформлення і комплексне методичне забезпечення. 30% кабінетів є сумісними. Чисельність навчальних груп теоретичної підготовки 17-30 чол.

Уроки виробничого навчання проходять у 4 виробничих майстернях та 3-х лабораторіях на полігоні, автотрактородромі, а також на робочих місцях на виробництві. Всі робочі місця оснащені матеріалами, обладнанням та інструментами відповідно до нормативних вимог. Рівень забезпеченості учнів робочими місцями в навчально-виробничих майстернях та на підприємствах для проведення уроків виробничого навчання і для проходження виробничої практики складає 100%.

Виробничу практику учні училища проходять на виробництвах Братського району, селища Братське.

В журналах теоретичного і виробничого навчання записи ведуться відповідно до вимог нормативних документів та згідно з поурочно – тематичним плануванням. Навчальні плани і програми з усіх предметів виконуються на 100%. Контроль за якістю виконання педагогічними працівниками навчальних планів і програм здійснюється регулярно заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Внутрішній контроль щодо визначення відповідності рівня знань, навичок та умінь учнів вимогам навчальних планів та програм здійснюється через поточний, проміжний та вихідний контроль.

Внутрішньоучилищний контроль здійснюється систематично, згідно з запланованим розділом «Контроль за навчальним процесом» річного плану роботи педагогічного колективу та графіком контролю, складеним методистом.

Питання організації навчально – виробничої діяльності та результатів контролю систематично розглядаються на засіданнях педагогічної ради і враховуються при атестації педагогічних працівників.

На протязі навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню державного замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями – замовниками робітничих кадрів. Результатом роботи є підписання договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів. Основними замовниками кадрів є підприємці Братського району. За звітний період складено договори на підготовку робітничих кадрів з 126-ю роботодавцями.

Методична робота училища розглядалася як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів.

Робота планувалася в співпраці адміністрації та керівників методичних комісій. Аналіз підсумків роботи за 2011-2016 н. р. показав, що педагогічний колектив плідно працював у напрямку навчання і виховання учнів. Робота велась за річним планом і була спрямована на виконання основних вимог Міністерства освіти і науки, рекомендацій НМЦ ПТО у Миколаївській області, на підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику роботи досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду у відповідності до вимог Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 12.12.2006 р. № 582.

З метою виконання вищезазначених нормативних документів педагогічний колектив працював другий рік над єдиною методичною проблемою «Використання елементів сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі».

Робота над цією проблемою розрахована на п’ять років. 2016-2017 н. р.-третій теоретичний етап - теоретична підготовка педагогічного колективу до використання в практиці роботи нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій.

В училищі працювало 7-м методичних комісій, школа педагогічної майстерності.

З метою реалізації проблемного питання в училищі упродовж навчального року проведені такі методичні заходи:

Ø педагогічні ради: «Педагогічний моніторинг навчальних досягнень учнів та визначення пріоритетних напрямків діяльності педагогічного колективу з метою попередження низької успішності учнів»; «Використання інноваційних та сучасних педагогічних технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання з професій»;

Ø педагогічні читання «Інновації в навчально-виробничому процесі ПТНЗ: шляхи впровадження» на яких було показано найкращий досвід роботи майстра виробничого навчання Журби В.В.: «інноваційні методи професійно-практичної підготовки, методика їх використання на уроках виробничого навчання професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування», практичного психолога Бакуменко Л.С.: «Типові проблеми психологічної адаптації учнів до умов навчання в училищі. Робота практичного психолога по покращенню адаптаційних процесів».

Голови методичних комісій планують свою роботу з урахуванням методичної проблеми училища і власну методичну проблему підпорядковують загально училищній. Викладачі та майстри виробничого навчання ділилися досвідом, було проведено такі заходи:

Ø семінар-практикум» Формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів через зміст фізичної освіти» (викладачі фізики Сільчук В.В., Манжос Т.М.);

Ø «Проектна методика як ефективний засіб вивчення математики (викладач математики Полозенко Т.М.);

Ø педагогічний захід «Творче мислення та особистісне зростання» (практичний психолог Бакуменко Л.С., методист Манжос Т.В.- червень).

У 2011-2016 р. р. проводилися методичні декади, згідно з розробленим планом.

Програми проведення методичних декад відображали різні форми і методи навчальної діяльності. Вдало поєднувалися колективні та індивідуальні форми роботи з опорою на диференціацію.

Викладачами – предметниками та майстрами виробничого навчання були проведені цікаві та змістовні уроки, позакласні заходи для популяризації професій.

Слід зазначити, що проведені уроки, позакласні заходи відзначилися різноманітністю прийомів і методів навчання, форм організації. Використано багато ігрових моментів, які також допомагають легко засвоювати матеріал.

За 2011-2016 н.р. пройшлиатестаціюмайжевсівикладачі та майстри в/н. За результатами атестаціїпедагогічнихпрацівників училища:

Викладачі

Спеціаліствищоїкатегорії – 4;

Спеціаліст І категорії – 7;

Спеціаліст ІІ категорії – 1;

Спеціаліст - 3.

Майстривиробничогонавчання

12 тарифнийрозряд – 6;

11 тарифнийрозряд – 1;

10 тарифнийрозряд – 1;

9 тарифнийрозряд – 3.

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планом внутріучилищного контролю, який є складовою частиною плану роботи закладу на поточний рік і охоплює всі сторони діяльності навчального закладу, а саме: виконання навчальних планів і програм , якість ведення навчальної документації, стан успішності учнів, виконання плану підвищення кваліфікації та перепідготовки, стан навчально-матеріальної бази, стан вивчення і впровадження передового досвіду, стан викладання предметів, стан виробничого навчання, підготовка та проведення державної підсумкової атестації.

Матеріали перевірок аналізують на педрадах, плануються відповідні заходи, контролюється їх виконання.

Педагогічні працівники проводять венлику роботу з розробки забезпечення навчального процесу, методичними посібниками, рекомендаціями, збірниками контрольних завдань, тестів.

Широко використовується в практиці роботи інноваційні технології, суть яких полягає в особистісно-орієнтованому підході до навчально-виховного процесу. Педагогічний колектив активно залучається до роботи в обласних семінарах, засіданнях обласних методичних комісій, конференцій.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами результативно використовуються можливості методичного кабінету, зовнішня та внутрішня мережа Інтернет, де сконцентровані нормативні документи про освіту, навчальні плани та програми з усіх дисциплін, матеріали з досвіду роботи викладачів, матеріали роботи методичних комісій, методичні розробки педпрацівників, науково-методична та психолого-педагогічна література тощо.

За результатами методичної роботи, щороку проводяться ярмарки педагогічних ідей, педчитаннята організовуються методичні виставки напрацювань педпрацівників.

Кожний навчальний рік-це сходинка у подальшому розвитку, нові проблеми, які необхідно розв’язувати.

Всі комп’ютери училища об’єднані в локальну систему і мають вихід до мережі Інтернет.

З метою виявлення рівня знань, умінь та навичок учнів І курсу із загальноосвітніх предметів та виявлення схильності до обраної професії проводяться діагностичні контрольні роботи на уроках теоретичного та виробничого навчання.

В кінці першого та другого семестрів 2011-2016 навчальних років серед учнів 3 курсів були проведені директорські контрольні роботи, за результатами яких були видані відповідні накази.

Директорські контрольні роботи проводилися за тестами, розробленими викладачами-предметниками, обговореними на засіданнях методичних комісій та затвердженими директором. Тести контрольних робіт, були складені у відповідності до діючих навчальних програм, мали оптимальний обсяг, розрахований для роботи учнів протягом одного уроку.За наслідками діагностування та системного аналізу зрізу знань учнів було організовано та проведено відповідну роботу щодо подолання недоліків у знаннях учнів.

Директорські контрольні роботи із загальноосвітніх предметів, як обов’язкова складова контрольно-аналітичної діяльності, знаходить своє відображення у навчально-плануючій документації училища. Графік проведення директорських контрольних робіт розроблявся на початку навчального року, був затверджений директором і доведений до відома викладачів та учнів навчального закладу.

На протязі 2011-2016 навчальних років учні училища щорічно брали участь в І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Переможці І етапу училищних олімпіад взяли участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Участь учнів ПТУ№17 в обласних та всеукраїнських заходах, конкурсах, змаганняхмаєрезультативність:

- 2012 р. Обласний конкурс на кращийтворчий проект з хіміїсередучнівпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладівМиколаївськоїобласті (ФінікаМаріяКостянтинівна) - дипломом ІІІ ступеняуправлінняосвіти і науки облдержадміністрації;

- 2012 р. Конкурс з українськоїмовиімені Петра Яцика (КоржанОленаСергіївна) – 4 місце;

- 2013 р. Всеукраїнський конкурс фаховоїмайстерностісередучнівпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів з професії «Тракторист-машиністсільськогосподарськоговиробництва» (Мустяци Богдан) - Диплом учасника;

- 2013 р. Всеукраїнський конкурс фаховоїмайстерностісередучнівпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів з професії «Секретаркерівника (організації, підприємства, установи)» (КопаєваНадія) - IVмісце;

- 2013 р. Обласнаолімпіадазіспеціальнихдисциплінсередучнів ПТНЗ («Технологіяштукатурнихробіт» професії «Штукатур, лицювальник-плиточник») (Коваленко Олексій) – Диплом учасника;

- 2015 р. ІІ етапВсеукраїнськихолімпіад з базовоїдисципліни «екологія» (Барановська Наталя) – ІVмісце та ІІ етапобласнихолімпіадзіспеціальноїдисципліни «Устаткуванняпідприємствхарчування» - Диплом учасника;

- 2015 р.ІІ етапобласнихолімпіадзіспецдисципліни «Трактори» (Пісковий Вадим) - Диплом І ступеня;

- 2016 р. Призер обласного конкурсу учнівськихпроектівкраєзнавчої тематики «Моя Миколаївщина: край мійлюбий» середучнів ПТНЗ Миколаївськоїобласті(Данилюк Руслан) -Диплом ІІ ступеня.

Результати досягнень олімпіад проаналізовано на засіданнях методичних комісій.Було вжито заходи щодо активізації роботи педагогів у напрямку розвитку здібностей та творчого потенціалу учнів, створення спрямованих умов для самореалізації обдарованої учнівської молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки.

Участь педагогічнихпрацівників ПТУ № 17 в обласних та всеукраїнських заходах, конкурсах, змаганнях:

-2012 р. Всеукраїнськийогляд-конкурс за темою «Популярніенциклопедіїробітничихпрофесій в регіонахУкраїни»(ТолстікМаріяМихайлівна, ВигорнийСергій Петрович, ГриджукТетянаМиколаївна, ПолозенкоТетянаМиколаївна) - дипломом ІІІ ступеняуправлінняосвіти і науки облдержадміністрації;

- 2013 р. Обласний конкурс «Успішний проект – 2012» на кращийнавчальнийфільм з професіїторгівлі, громадськогохарчування та ресторанного сервісусередпедагогічнихпрацівників ПТНЗ Миколаївськоїобласті«Приготуваннядріжджовогобезопарноготіста і виробів з нього» (методична комісія ресторанного сервісу та сферипослуг) - дипломом ІІІ ступеняуправлінняосвіти і науки Миколаївськоїоблдержадміністрації;

- 2013 р. Всеукраїнський конкурс професійноїмайстерностісередмайстрівв/н системипрофесійно-технічноїосвіти з професії «Кравець» (Журба Алла Павлівна) - дипломом ІІІ ступеняуправлінняосвіти і науки Миколаївськоїоблдержадміністрації;

- 2013 р. Обласнийогляд-конкурс на кращийкабінет з предметівпрофесійно-теоретичноїпідготовки («Трактори») професійсільськогосподарськогопрофілюсеред ПТНЗ Миколаївськоїобласті(ВигорнийСергій Петрович) - Диплом учасника;

- 2013 р. Обласний конкурс професійноїмайстерностісередкерівниківметодичних служб ПТНЗ Миколаївськоїобласті (МанжосТетянаВолодимирівна) - Диплом учасника;

- 2015 р. ІІ етапобласнихолімпіадзіспеціальнихдисциплінсередучнів ПТНЗ (ВигорнийСергій Петрович, МеріковОлександрЛеонідович) - Грамота департамента освіти науки та молодіМиколаївськоїоблдержадміністрації;

Публікація у фахових, періодичнихвиданнях (районні, обласні, всеукраїнські), обласномуінформаційно-методичному журналі «Професіонал»

Автор Назвароботи Назвавиданнямісцевого, обласного, всеукраїнськогорівня
Фабрикова О.І. Роль бібліотеки ПТНЗ у формуванніпрофесійноїкомпетентностіробітничихкадрів’ Методичнийвісник №7, 2012рік
Полозенко Т.М. Використанняінформаційно-комп’ютерних технологій на уроках та позаурочний час Професіонал №1/2012 рік
Куліш В.П. Обладнанняробочогомісцямайстравиробничогонавчання у навчальнійлабораторії «Оператор комп’ютерного набору, секретаркерівника (організації, підприємства, установи)» Професіонал №1/2013 рік
Сільчук В.В. Роль інформаційно-комунікаційнихтехнологій у розвиткупізнавальних та творчих компетентностей учнів на уроках фізики Професіонал №1/2013 рік
Манжос Т.В. Використанняелементівздоров̓язберігання на уроках фізикипід час вивченнярозділу «Хвильова і квантова оптика» Професіонал №1/2015 рік

З метою подальшого підвищення якості навачально-виховного, навчально-виробничого процесу та рівня підготовки спеціалістів методична служба училища ставить перед собою завдання:

1. Підвищувати фаховий рівень педагогів.

2. Забезпечити ефективність діяльності методичних комісій.

3. Вивчати та використовувати досягнення психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання.

4. Вивчати та аналізувати результативність роботи педагогів, ефективно використовуючи методи спостереження і анкетування.

5. Пропагувати передовий педагогічний досвід, висвітлювати діяльність учнів та педагогів на сайті училища, на сторінках фахових засобів масової інформації.

6. Покращити роботу із здібними учнями.

7. Розвивати професійну компетентність педагогів шляхом використання нових інноваційно - комунікаційних технологій.

8. Створити умови для саморозвитку та самоосвіти педагогів.

9. Удосконалити структуру, зміст і форми організації методичної роботи з педагогічними працівниками на основі моніторингу, діагностування та диференціації.

За 5 років курси підвищення кваліфікації пройшли всі педагогічні працівники.

Виховна робота в училищі проводиться згідно річного плану. Велика увага приділяється профілактиці та попередженню правопорушень серед учнів. Згідно з планом щомісяця проводиться Рада профілактики правопорушень, де заслуховуються учні групи ризику.

Класні керівники та майстри в/н підтримують постійний зв'язок з батьками. У групах проводяться родинні свята, диспути, конкурси, дні колективного відпочинку. Педагоги училища проводять постійну індивідуальну роботу з цими учнями, ведуть щоденних педагогічних спостережень.

Крім основних розділів виховної роботи розроблено окремо заходи по профілактиці правопорушень, запобігання поширенню ВІЛ-СНІДу, венеричних захворювань, заборони тютюнопаління, тощо. Розроблено спільні заходи з кримінальною поліцією, службою у справах неповнолітніх Братської РДА.

Щотижня класні керівники проводять виховні години у вигляді годин спілкування, бесід, засідань за круглим столом, уроків історії, тощо.

В училищі діє учнівське самоврядування «Президентська Рада», структура якої включає президента училища, прем’єр-міністрів праці, навчання, відвідування, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, збереження майна. В училищі працюють гуртки вокальний, драматичний, футбол, легка атлетика, шахи, шахмати.З цих видів спорту проводяться змагання серед навчальних груп.

В училищі працює метод комісія класних керівників щомісячно проводиться засідання комісії.

На високому рівні здійснюється в училищі превентивне виховання з цією метою проводяться місячники правових знань, тижні правознавства, правові брей-ринги, конкурси знавців української державності.

Умови проживання в гуртожитку відповідають сучасним вимогам. Є кімната відпочинку, працює бібліотека. На належному рівні проводиться виховна робота за окремим планом.

Робота практичного психолога спрямована на супровід навчально-виховного процесу. Робота проводиться з адаптації першокурсників до навчання в училищі, мотивації до навчання, розвитку творчих здібностей, для творчої реалізації в майбутній професії.

Проводиться просвітницька робота з учнями, щодо профілактики шкідливих звичок, про усвідомлення відповідального батьківства. Профілактика девіантної поведінки. Виступає на батьківських зборах, проводить тренінги з педагогічними працівниками та бере участь підготовці психолого-педагогічних рад, нарад при директорові, конференцій.

Кiлькiсть переглядiв: 437